Algemene voorwaarden MagazijnScooter

1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij MagazijnScooter zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij MagazijnScooter als leverancier van producten optreedt.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van MagazijnScooter zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. MagazijnScooter heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet- en drukfouten blijven ten allen tijde voorbehouden.

3.2 MagazijnScooter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 5.3.

3.3 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de koper geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding.

4. Overeenkomst

4.1 De koopovereenkomst tussen MagazijnScooter en koper is tot stand gekomen na ondertekening van de opdrachtbevestiging.

4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MagazijnScooter. MagazijnScooter is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MagazijnScooter dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

5. Prijs en levering

5.1 Alle prijzen zijn exclusief Nederlandse omzetbelasting tenzij anders afgesproken, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

5.2 Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MagazijnScooter

5.4 MagazijnScooter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, productomschrijvingen en kennelijke drukfouten.

5.5 Alle leveringen geschieden af fabriek Reuver tenzij anders overeengekomen.

5.6 MagazijnScooter behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan één zending af te leveren.

5.7 Bij bestellingen levert MagazijnScooter binnen de overeengekomen levertijd op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad en mits betaald.

5.8 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. MagazijnScooter is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.

5.9 MagazijnScooter zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van MagazijnScooter. Het afleveradres dient bereikbaar te zijn met een vrachtwagen.

5.10 Het eigendom van producten gaat over op koper bij aflevering indien producten betaald zijn.

5.11 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de koper nadat MagazijnScooter hem daarvan heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MagazijnScooter geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 MagazijnScooter garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van MagazijnScooter, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij MagazijnScooter en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op MagazijnScooter sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

7. Verzendkosten producten

7.1 Alle prijzen van de producten op de sites van MagazijnScooter zijn exclusief verzendkosten.

8. Retour producten

8.1 Wanneer u een product met een defect heeft ontvangen, wordt deze door MagazijnScooter kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt, tenzij dit product niet meer voorradig of “end of life” is. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met MagazijnScooter.

8.2 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt dit door MagazijnScooter kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met MagazijnScooter

8.3 Als de aangegeven termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

9. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming​

9.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van de bestelling dient binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.

9.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres.

9.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MagazijnScooter daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de mogelijkheid de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten.

10. Aansprakelijkheid

10.1 MagazijnScooter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan door eigen handelen van MagazijnScooter.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen MagazijnScooter en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien MagazijnScooter daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van MagazijnScooter of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

12. Nederlandse tekst prevaleert

12.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

13. Persoonsgegevens

13.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door MagazijnScooter nageleefd.

13.2 MagazijnScooter zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

14. Diversen

14.1 Indien u aan MagazijnScooter schriftelijk opgave doet van een adres, is MagazijnScooter gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan MagazijnScooter schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden,

14.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met MagazijnScooter in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MagazijnScooter vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15. Wijziging algemene voorwaarden

15.1 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door MagazijnScooter worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de websites van MagazijnScooter. De wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld.

 

 

+31 (0) 77 750 77 81