Privacyverklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

MagazijnScooter, gevestigd aan de Dr. Poelsstraat 6 5953NP te Reuver, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.magazijnscooter.nl
info@magazijnscooter.nl
Telefoon: +31(0)77 750 77 50

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de Europese privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is.
De AVG vervangt de verouderde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken. Organisaties moeten (nog) duidelijk(er) maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en hoe lang de data wordt bewaard. Ook moeten ze burgers desgevraagd inzage geven in de opgeslagen data. Meer informatie vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Welke gegevens bewaren wij van u:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Door u verstrekte telefoonnummers
  • Door u verstrekte e-mailadres(sen)
  • De orderbevestiging
  • De factuur van de geleverde goederen en/of diensten

Magazijn Scooter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Voor het afhandelen van uw betaling
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Als service voor u. Mochten er ooit problemen ontstaan aan de MagazijnScooter of mocht u ooit nog een MagazijnScooter extra willen bestellen of informatie over uw product willen weten, dan kunnen wij de benodigde gegevens eenvoudig terugzoeken.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als het absoluut nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijv. aan onze leverancier zodat hij weet waar de goederen geleverd moeten worden).

Gegevens in zien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u aangegeven or ganisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijd ering of gege vensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@magazijnscooter.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
MagazijnScooter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

+31 (0) 77 750 77 81